ترامپ پرده از رسوائی پنهانی برداشت که عمق حقیقت روابط امریکا و ایران را واضح می‌سازد!
ترامپ، رئیس جمهور قبلی امریکا از حقیقت روابط موجودۀ رهبری ایران و نظامیان امریکا پرده برداشت. ترامپ میزان هماهنگی بین طرفین و آن اعمالی‌که ف ...
آیا خاورمیانه و جنگ غزه از جنگ اوکراین بزرگ‌تر است؟!
دشمن با متوسل شدن به غریزۀ انتقام، با تمام وحشی‌گری خود جواب رد داد و بخاطر غرور کاذبی که دارد و فکر می‌کند هیچ کس بر وی مسلط شده نمی‌تواند، ...