غږیزه د اونۍ خبره: د استانبول کنفرانس او د علماوو اصلي رول
10/23/2022 | فرید احرار

Print


اسلامي امت، له سیاسي اسلام سره د غرب دښمني، اسلامي ارزښتونه، نهضت، کافران او دې ته ورته نور اصطلاحات، لومړی ځل وو چې له افغانستان څخه بیرون په یوه مهم کنفرانس کې مطرح شول.   ارسال نظر