بر تو ای (پیغمبر) کتاب(کامل و شامل قرآن) را نازل کردیم که(در همه احکام و اخبار خود) ملازم حق، و موافق و مصدق کتاب های پیشین(آسمانی) و شاهد(بر صحت و سقم) و حافظ(اصول مسایل) آن ها است. پس(اګر اهل کتاب از تو داوری خواستند) میان آنان بر طبق چیزی داوری کن که الله بر تو نازل کرده است.[ماـده 48]