مهم
Pashto Farsi


  دفتر مطبوعاتی
حزب التحریر
شماره صدور: 1440AH 003 23 محرم 1440هـ.ق 3 اکتوبر 2018م

اعلامیه مطبوعاتی

کمپاین بین‌المللی   خانواده، چالش ها و راه  ‌حل  های اسلامی توسط  بخش زنان دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر راه‌اندازی شده است

(ترجمه)

بخش زنان دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر در سوم اکتوبر سال روان،     کمپاین جهانی مهم و حیاتی را تحت عنوان    : "خانواده، چالش  ها و راه  ‌حل  های اسلامی" راه‌اندازی نموده است که در اواخر اکتوبر با برگذاری کنفرانس زنان با اشتراک سخنگویان از سراسر جهان، خاتمه خواهد یافت.

خانوادۀ مستحکم و متحد، در جامعۀ پایدار و باثبات و موفق ساخته می          شود؛ چنین جامعه نیازهای اساسی افراد خویش را از قبیل نیازهای معنوی، مادی و عاطفی برآورده می   سازد و   همۀ افراد را به یک چشم نگریسته و هم‌چنان از حقوق و نحوۀ رشد کودکان  نیز حفاظت و مراقبت می کند.

یک خانواده می‌تواند منبع خوشی، محبت، آسایش و امنیت برای افراد خویش باشد و یا برعکس منبع اضطراب، بدبختی و غم برای آن‌ها باشد. امروزه در سراسر جهان به شمول سرزمین‌های اسلامی، بحران‌های زیادی دامنگیر پیوند زناشویی و زنده‌گی خانواده‌گی شده که توازن و اتحاد خانواده را مختل ساخته است. آزادی    های مخرب جنسی لیبرال، استفاده از لذت  های زنده‌ گی، اهداف مادی   گرایانۀ نظام زنده‌گی سرمایه‌داری و دیدگاه زن‌گرایی؛ مانند برابری جنسی، همۀ این افکار ویرانگر از طریق رسانه‌ها؛ مانند برنامه‌های تفریحی، تجارتی، نظام تعلیمی، شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های زن‌گرایی ترویج داده شده و باعث گردیده تا روند ازدواج مختل شود و زندگی خانواده‌گی از هم فروپاشد.

هم‌چنان عرف و عادات زیان‌آور غیراسلامی عربی، آسیایی و افریقایی، که در جوامع اسلامی موجود است، باعث اختلاف بین زن و شوهر شده و مشکلات فراوانی را سد راه زنده‌گی اجتماعی قرار داده است. همۀ این مشکلات و عدم آگاهی کامل از قوانین اجتماعی نظام اسلام، سبب شده تا توقعات بی‌جا در ازدواج، نشناختن حقوق و وظایف زن و مرد در زنده‌گی مشترک، خشونت‌های خانواده‌گی، آمار بلند طلاق و کم ارزش شمردن وظیفۀ مادری، که منتج به روابط نامشروع و عدم ازدواج شده است، در جوامع اسلامی به وجود بیاید.

عامل اصلی فروپاشی زنده‌گی خانواده‌گی در سرزمین‎های اسلامی، حاکم بودن قوانین فاسد سیکولریستی و نظام‌های غیراسلامی در این سرزمین‌ها می  باشد که از سوی حکمرانان دست  نشاندۀ غرب، این قوانین غیراخلاقی لیبرال و روش  های زنده‌گی غربی تصویب شده و بالای امت مسلمه تحمیل می‌شود. علاوه بر آن، این رژیم‌های دست‌نشانده همراه با دولت‌های غربی و سازما‌   های بین‌الملی؛ مانند: ملل متحد و جنبش زن‌گرا در صدد آن اند که اصلاحات بیشتری را مبنی بر ارزش‌های لیبرالی و سیکولری در زنده‌گی اسلامی و قوانین اجتماعی امت مسلمه داخل نمایند.

حالت زنده‌گی خانواده‌گی در بین امت مسلمه نگران کننده بوده و بسوی ویرانی، که غرب آن را دنبال می‌کند و باعث فروپاشی نظم خانواده می‌شود؛ با وجود این‌که قوت، وحدت و همدلی خصوصیات برجستۀ زنده‌گی خانواده‌گی امت مسلمه می      باشد، روان است. ناکامی، متلاشی شدن و زنده‌گی‌های ناموفق خانواده‌گی همه‌وهمه باعث شده تا آشفتگی‌های عظیم احساسی به وجود بیایند و تأثیر منفی بالای کودکان و جامعه برجا گذارند. بناءً توجه جدی ضرورت است تا این بحران که دامنگیر زنده‌گی خانواده‌گی مسلمانان شده است، بررسی شود و از ویرانی و فروپاشی آن جلو    گیری شود. در این کنفرانس و کمپاین مهم و حیاتی موارد ذیل را پیشکش خواهیم نمود:

- برجسته کردن خطرات ناشی از تبدیل شدن ساختارهای خانواده به ساختارهای غیراسلامی عصر کنونی؛

- معرفی عوامل اصلی که به زنده‌گی خانواده‌گی و پیوند زناشویی لطمه وارد می    کند، شامل موقف دولت و رسانه    ها در تشدید این بحران می  شود؛

- افشاء نمودن برنامه‌های ملی و بین‌الملی غرب برای سیکولرسازی نظام اجتماعی اسلام و زنده‌گی خانواده‌گی اسلامی، که باعث دوری مسلمین از دین    شان شده است؛

- به معرض گذاشتن نظام اجتماعی اسلامی و چگونگی تنظیم بی     نظیر روابط زن و مرد توسط این نظام و این‌که چطور این قوانین بی    عیب و نقص مسئولیت و ارزش زن و مرد را در زندگی خانوادگی تعین می  کند و از زنده‌گی مشترک حفاظت نموده، محبت و مهربانی و خوشی را در زندگی مشترک رشد و پرورش می‌دهد، مقام عالی مادر را ارج می‌نهد و تهداب خانوادۀ مستحکم و با ثبات را برقرار می‌سازد؛

- این کنفرانس و کمپان هم‌چنان به توضیح نقش حیاتی نظام اسلام در ایجاد، رشد و حفاظت زنده‌گی خانواده‌گی باثبات در زیر چتر خلافت اسلامی به     طریقۀ نبوت می    پردازد.

این کمپاین را می‌توانید درhttp://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/dawah/cmo/16024.html  و صفحۀ فیسبوک www.facebook.com/WomenandShariah و لینک ویدیوی کمپاین https://www.youtube.com/watch?v=mAppEwzYDXc&feature=youtu.be
دنبال کنید.

داکتر نسرین نواز

رئیس بخش زنان دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر


   


   ارسال نظر