Enter email addressInvalid email!

طریقه شرعی برای اقامه خلافت و سلطان متغلب
عبدالله پیمان | September 01, 2014

طریقه شرعی برای اقامه خلافت و سلطان متغلب

مترجم: عبدالله پیمان

 

پرسش:

موجودیت بعضی از نظریات در بعضی موقعیت ها افاده می کند که حزب التحریر طریقه "طلب نصره" را برای اقامه خلافت محدود ساخته و به جز از متمسک شدن به طریقه این حزب هیچ طریقه غیر شرعی را نمی پذیرد. چنان که طریقه دیگری وجود دارد که عبارت از "طریقه سلطان متغلب" یعنی برپاکردن خلافت توسط قوت و قتال...

 

همچنان بیان شده که حزب التحریر به دفاع از عصبیت حزبی خود، نسبت به اعلان خلافت ابوبکر بغدادی پرداخته و آنرا ملغی قرار داده است. حزب التحریر خلافت شرعی را بر نمی گرداند؛ مگر به طریقه اش که پیش برده شود. بناً از شما در این ارتباط جواب کافی و قناعت بخش را خواهان هستیم.

الله جزای خیر تان دهد!

 

پاسخ:

هر آینه حزب التحریر طریقه ای شرعی را برای اقامه خلافت محدود نساخته، بلکه شریعت است که آنرا محدود ساخته، و سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم از آغاز دعوت به سوی اسلام تا اقامه دولت به این موضوع اشاره می کند.  قسمی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به اقامت دولت، از اصحاب قوت و زور به خاطر طلب نصرت سبقت کرد. آن هم از کسانی که توانایی تشکیل دولت را نظر به واقعیت منطقه داشتند. رسول الله صلی الله علیه وسلم بالای قبائل قوی اعتماد کرده، آنها را به اسلام دعوت کرد و از آنها خواستار طلب نصرت شد. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم از قبائل ثقیف و بنی عامر و بنی شیبان و انصار در مدینه طلب نصرت کرد؛ اما با قبائل کوچک تنها به دعوت اسلام اکتفا کرد.

 

رسول الله صلی الله علیه وسلم در این امر با وجود سختی ها و مشقت های که متوجه اش بود، ادامه داد؛ تکرار طلب نصرت دلالت به فرضیت اش کرده و از جمله اصول به شمار میرود.

 

به این شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم از اهل قوت و زور طلب نصرت کرد، با وجود که قبیله ای از رسول الله صلی الله علیه وسلم خواستار قدرت شدد، قبیله ای دیگر شرط گذاشت؛ مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم در آنچه که برایش وحی می شد، ثابت بود، بدون اینکه طریقه خود را تغییر دهد و یا طریقه ای دیگری را به اصحاب اش رضی الله عنهم اجمعین امر کند که در آن قتل اهل مکه باشد، یا برای برپایی دولت همرای بعضی قبائل به قتال بپردازند.

 

در بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قهرمانان بودند که به جز از الله از هچ کسی نمی ترسیدند، اما پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را به این کار ها امر نکرد؛ بلکه در طلب نصرت از اهل قوت و زور استمرار جست و کارش را ادامه داد، تا آنکه الله سبحانه وتعالی در دل انصار نرمی را داخل کرده، بعد از آنکه مصعب رضی الله تعالی عنه در امر که رسول الله صلی الله علیه وسلم وی را در مدینه گماشته بود کامیاب شد، و رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت عقبه ثانی را از آنها گرفت.

 

علاوه بر این به توفیق الله سبحانه وتعالی، مصعب رضی الله عنه را مردان اهل قوت یاری کردند، این امر سبب شد که در خانه های اهل مدینه اسلام داخل شده و به رای عام تبدیل شده و نسبت به پذیرش اسلام آماده شوند. بعد از آنکه رای عام نسبت به اسلام  و بیعت در میان انصار به وجود آمد، هم دیگر را در آغوش گرفتند، و رسول الله صلی الله علیه وسلم دولت را در مدینه به بیعت پاک و شفاف تاسیس کرده و از رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل مدینه بسیار به گرمی استقبال کردند.

 

این طریقه، طریقه ای شرعی برای تاسیس دولت بوده و در اصل از آن باید پیروی شود و از طرف دیگر اصل در افعال (تقیید) مقید بودن به احکام شرعی است. اگر مسلمانی بخواهد چگونگی خواندن نماز بداند، باید ادله ای نماز را مطالعه کند. به همین ترتیب اگر بخواهد جهاد کند، باید دلایل جهاد را بخواند، و زمان که بخواهد دولت را تاسیس کند، بر وی واجب است، که دلایلی را مطالعه کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مبنای آن دولت را تاسیس کرد. پس هرگز چیزی از طریقه های دیگر یافت نمی شود، به جز از طریقه ای مشخص که آشکار و واضح در سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم که بیان شده می باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ای دعوت به اهل قوت و قدرت کسانی که پیرامون واقعیت منطقه توانایی قدرت و حتی تشکیل دولت را داشتند دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم متوجه آنها بوده، به اسلام دعوت شده و از آنها طلب نصرت شده و بعدا بیعت رضا و اختیار از آنها گرفته شده و در منطقه رای عام که سرچشمه از وعی عام بوده به وجود آمد.

 

به این شکل طریقه ای شرعی برای اقامه دولت اسلامی(خلافت) در اسلام مشخص و محدود شده است و سیرت اصحاب رضی الله عنهم اجمعین به خوبی هویدا می گردد که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم از این طریقه متابعت کردند و به اعلان کدام طریقه ای دیگر نپرداختند.

 

2- اما موضوع اقتدار جبری به شکل زور و بدون مراعات کردن طریقه دعوت به حاکمیت اسلام (خلافت)، در بعضی کتب فقه وارد شده و واجب است که معنی آنرا درک کنیم، و تنها به لفظ کلمه "تغلیب" اقتداری جبری خلاصه نمی شود بدون آنکه درک کنی که چی وقت و چگونه ممکن است شریعت به این طریقه اقامه شده؟ و چی وقت و چگونه شریعت به این طریقه اقامه نشده؛ بلکه متمسک به این طریقه بی نتیجه بوده به نزد کسانی که معتقد به این مفکوره هستند که اقتدار جبری داشته باشی و قدرت را به زور بگیری بدون رعایت دعوت اهل قوت و قدرت، و طلب نصرت از آنها.

 

هرآینه "متغلب" کسی که قدرت را به شکل زور بدست آورده و دیگران را شکست داده منجر به ریختاندن خون مسلمان ها شده و مسلط شدن بالای شان به قهر، جبر و اکراه گناه بوده و شرعا خلافت به این طریقه اقامه نمی شود چرا که مخالف طریقه ای شرعی است. به غیر از این فقها زمانی حکم آنرا مشروع دانستند، زمان که شروط آن تحقق پیدا کند که آن شروط بارز و آشکار است.

 

1-"تغلب" اقتدار جبری داشتن و قدرت را به زور گرفتن در یک سرزمین از خود پیرامون واقعیت منطقه مقومات خود را می خواهد که باید در منطقه حاکمیت داشته باشی، سلطان که حاکمیت می کند باید استقرار داشته باشد و توانایی حفظ امنیت داخلی و خارجی را داشته باشد.

 

ب- اسلام را باید به عدل و احسان در سرمین تطبیق کرده و به اسوه حسنه دولت را در میان مردم به پیش ببرد. سلطان کسی است که امت را دوست داشته و امت وی را دوست دارد.

 

ج- بیعت که از مردم سرزمین متذکره گرفته می شود باید بیعت انعقاد به رضا و اختیار باشد و بیعت که به جبر و اکراه به دست می آید درست نیست، و شروط شرعی این است که اساس نزد مردم بیعت بوده باید بعیت رضا و اختیار داده شود و از سلطان متغلب نیست، چرا که بیعت شرعی طوری است اول اقتدا به رسول الله صلی الله علیه وسلم شده که وی صلی الله علیه وسلم در ابتدا حریص بر این بود که از انصار اهل مدینه به رضا و اختیار بیعت بگیرد، و از اصحاب مهاجرین بیعت نگرفته و بیعت عقبه ثانی به این امر گواه است. و به همین شکل سلطان متغلب که قدرت را به زور بدون بیعت از مردم می گرد به گناه خود را مرتکب می کند، شریعت به آن اقامه نمی شود؛ مگر آنکه شروط ثلاثه(سه مرحله دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم که شامل تثقیف تفاعل و تسلیم قدرت) تحقق نیابد، سلطان متغلب زمانی مشروع بوده که شروط ثلاثه دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم مراعات شود تا زمان که بیعت رضا و اختیار گرفته می شود، این واقعیت سلطان متغلب است، شاید که  گوش های شنوا آن را فرا گيرد و به خاطر بسپارد و واضح است در وی یا در پیروان وی (داعش) هرگز این شروط تحقق نیافته است بعد از آنکه اعلان دولت کردند، بلکه خود شان سر به خودی اعمال نفوذ کردند و اعلان تاسیس دولت شان به غیر حق بوده و شرعی نیست.

 

از آن جای که تا به حال برای تان واضح کردم که ایشان طریقه شریعت را به شکل درست متابعت نکردند، و حتی نه طریقه سلطان متغلب؛ بلکه خلافت را بدون اینکه سیاق طریقه را مراعات کنند اعلان کردند،و قبل از آنکه شروط آن متحقق شود اعلان تاسیس دولت کردند. بناً اعلان دولت شان نه و زن و نه قیمت شرعی دارد، بلکه اعلان دولت شان از دید اسلام ملغی بوده یعنی هزگز این دولت، دولت اسلامی نیست، و واقعیت را تغییر داده نمی تواند، بلکه یک تنظیم مسلح بوده و کارشان صرف جنگ چیزی دیگری نیست.

 

3- اما حزب التحریر، خلافت شرعی را بر نمی گرداند، تا آنکه طریقه ای آن طی نشود؛ یعنی تا زمان که سه مرحله طریقه ای دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم سپری نشود، و دولت این گروه نظامی بدون پشتیبانه ای مبداء (ایدیولوژی)بوده به مانند این است که الله سبحانه وتعالی خانه عنکبوت را مثال داده است(سست ترین خانه، خانه عنکبوت است) و سست ترین دولت دولت این گروه است! دقیقا این همان چیزی است که شیطان برای (قصار) کارگری که احتکار می کند وحی می کند که فاقد بصیرت است.

 

به تحقیق آنچه حزب می خواهد این است که اقامه خلافت را به شکل صاف و پاک و بدون تشویش برپاکند. بناً حزب التحریر به مانند "مادر طفل " است که در همه حالات مراقب طفل خود بوده که وی کشته نشود یا از بین نرود. بلکه برای کودک خود قوت، صحت، وبهترین مراقبت و بخشنده گی را متحقق میسازد، و قضیه طوری نیست که تنها موظب باشد. هرآینه حزب التحریر می خواهد که اقامه خلافت کند قسمی که حق اش را اداء و دارای سلطان قوی باشد که  اسلام را در داخل تطبیق کند و در خارج از طریق دعوت و جهاد حمل کند، بعد از آن می تواند خلافت به مانند خلافت راشده بر منهج نبوت باشد و حق اش اداء شود که الله سبحانه وتعالی وعده داده است و رسول الله صلی الله علیه وسلم به قیام آن بعد از حکام . و کسانی آنرا اقامه کرده می توانند که حق آنرا اداء کرده بتوانند برابر است که ما باشیم یا غیر ما باشد که در آن به سمع و طاعت بیعت می شود، و از زمین به اذن الله سبحانه وتعالی گنج و خزانه خارج می شود و از آسمان نعمات الله سبحانه وتعالی نازل می شود، و توسط چنین دولت اسلام و اهل آن با عزت می شود و کفر و اهل آن ذلیل می شوند و الله سبحانه وتعالی عزیز و حکیم است.

 

به این قسم ما خلافت می خواهیم که پاک و مبارک دوباره عودت کند چنانچه به رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده در این امر خلفاء وی صلی الله علیه وسلم را تبعیت کردند. خلافت الله سبحانه وتعالی و رسول وی صلی الله علیه وسلم و مومنان را دوست دارد، خلافت سرور و خوشی ها را در قلوب مسلمین داخل ساخته و عزت را در دیار شان می آورد.  و تنها اعلان اسم خلافت ناقص بوده که ساختارش منجر به ریختاندن خون مسلمان ها به غیر حق باشد.

 

هرآینه دولت خلافت، دولت است که دنیا را تکان داده و کفار و استعمارگران را به وحشت انداخته شده و کفار حقیر به شمار رفته و بی حیثیت شده و با اعلان تاسیس خلافت ایالات متحده امریکا را به حالت تعلیق در آورده شده که "داعش " این طور نیست، و جا دارد که در اعلان همین خلافت خون گریست، درد ناک تر این است که خلافت در نزد مردم دارای شان بلند بود؛ مگر با تاسیس این اعلان خلافت که داعش کرده خلافت از جایگاهش پائین آمده است.

 

هرآینه حزب التحریر نگهبان امین برای اسلام است و از هیچ کس در گفتن حق از ملامت هیچ ملامت کننده نمی هراسد، برای آدم نیکو کار می گوید خیر ببینی، و برای آدم بد کار می گوید خطا کردی، و از مصلحت حزبی(مراعات کردن اسلام) به خاطر کدام متاع دنیوی تجاوز نمی کند، بلکه تمام دنیا را می بینی چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید در حدیث که ترمذی آنرا از عبدالله بن مسعود اخراج کرده است:

 

«مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا».

آنچه برای من و برای دنیا است، من در دنیا نیستم؛ مگر به مانند مسافر که در زیر سایه درخت می نشید بعد آن جا را ترک می کند و میرود.

 

بناً دنیا در نزد حزب به مانند فاصله است که از وقت که در زیر سایه درخت می نشینی، و حریص به این هستی که وقت خود را، در عمل صالح بگذرانی و سعی و کوشش برای تطبیق احکام شرعی برای اقامه خلافت به حق کنی به اذن ذات قوی و عزیز.

 

4- و در خاتمه حزب التحریر از 60 سال بدین سو برای اعاده خلافت به طریقه که آن طریقه را رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیش گرفته است کار و فعالیت می کند، و در این راه سال های متمادی را پیموده و زیر تعقب آذار و اذیت در زندان های ظالمین و مجرمین بوده، و توسط طاغوت های زمان، تعذیب شده و حتی منجر به شهادت شباب اش شده است که زیر آزار و اذیت بودند. و تا هنوز به حق در مسیر اش با وجود شدت یافتن آذار و اذیت ثابت مانده است. پس این حالت حزب است می بینی که کدام جماعت به حق خلافت را اقامه کرده می تواند برابر است به اقامه آن حزب باشد یا غیر آن؟ بلکه حزب التحریر بعد از اقامه خلافت اعتراض نمی کند؛ بلکه سجده و شکر الله را به جای می آورد.

 

لیکن در این وقت حزب به پاخاسته به مراقبت از هر کسی که اسم خلافت را به غیر حق اطلاق می کند که آشفتگی برایش بوده و توهین به شان خلافت است، پس حزب به مانند سنگ سخت در مقابل هر مکر وکید بوده و در مقابل کسان که برای بدنام ساختن خلافت یا توهین به شان خلافت می کنند استاده گی کرده و مقاومت نشان میدهد.

 

و هرآینه خلافت به اذن الله سبحانه وتعالی به دست مردان که الله توصیف آنها را در قرآنکریم کرده اقامه می شود، الله سبحانه وتعالی می فرماید:

 

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 

مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنها را از یاد خدا غافل نمی کند، مردان که در حق ثابت هستند و اهل حق هستند، پس صبح خلافت دوباره به شکل جدید پدیدار می شود.

 

وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ *بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 

و در آن روز مؤمنان شادمان خواهند شد. به (سبب) یاری خداوند، و (خداوند) هر که را بخواهد یاری می کند، و او پیروزمند مهربان است.

 

والسلام علی من التبع الهدی


PDF Print Email
Views [ 2561 ]

نظریات مرتبط:

September 12, 2015 | محمود
با سلام خدمت شما: چند سالي ميشود با اعضاي حزب شما دوست هستم و در مورد اين حزب اطلاعاتي دارم و بعضي اوقات مباحثاتي بادوستانم كه درين حزب است ميكنم ولي كدام پاسخ منطقي نميدهند. خواستم اين سوالات را از محضر شما بپرسم ١: ما مراجع فتواي اهل سنت زيادي داريم ولي بزرگترين انها علماي ديوبند و كراچي و زاهدان و مصر هستند . كه از انها بالاترنداريم مثال(استاد محمد تقي عثماني محمد شفيع عثماني و غيره...) آيا كدام تاييدي ازين مراجع براي صحت بودن كارتان داريد و آنها شما را تاييد ميكنند. چون علما ميراث پيامبرند ٢:چرا احكامات را وابسته به خلافت كرديد آيا كدام دليل شرعي داريد(قرآنكريم،حديث) ٣:حزب شما پايبند كدام مذهب است ٤:در جلسات درسي شما حرف از احكامات شرعي و آموزش آن(نماز،روزه،ذكات...) هم است يا نه فقط سياست ٥:آيا در كدام جايي از قرآن و حديث در مورد ايجاد خلافت آمده لطفاً با تفسير آن ذكر كنيد؟ ممنون ميشم و قصد من فقط بخاطر كسب اطلاعات كامل در مورد حزب است. و در مورد ديگر گروه ها نيز اطلاعات دارم نظير(جماعت تبليغي و انجمن اخلاق معرفت و غزالي ...) و فقط گروههايي را قبول ميكنم كه مورد تاييد علماي ذكر شده باشند زيرا مراجع فتواء ميباشند و حرفشان متين. لطفاً در راستاي دادن جواب براي اين سوالات تفره نرويد و با جوابات درست و منطقي بنده را قانع كنيد.ممنون ميشم. راستي يك سوال ديگر . ٦: اگر كار شما بر حق است چرا با ترس و هراس انرا انجام ميدهيد. مثلاً با بعضي دوستانم كه در شبكه هاي اجتماعي يا در تلفن بحث ميكنم ميگويند حزب نگو بگو شركت و درينجا نميشود و به خانه شما ميايم و فلان ميكنم و غيره. و رسول الله (ص) تا اين مدت پنهاني كار نميكرد. و اون زمان هيچكس از اسلام خبر نداشت ولي امروز خوشبختانه همگي از اسلام آگاهي دارند و نياز به اين كار نيست.
نظر
 
اسم : اسم تانرا داخل نمایید
ایمیل : ایمیل آدرس تان را داخل کنیدایمیل آدرس تان اشتباه است
نظر :  نظر تان را داخل نماییدتعداد حروف از اندازه تعیین شده زیاد است
کود : A value is required.Invalid Security code.
  8567343
همچنان ...
پر سوریه د امریکا د وروستي هوايي برید حقیقت!
د ۲۰۱۸ز د مارچ په ۱۱مه د پوتین، روحاني او اردوغان د ګډې ناستې په اړه موږ یوه اعلامیه خپره کړه او په دې اعلامیه کې ویل شوي وو چې دا درې هېوادونه په سوریه کې د امریکا پلان پلی کوي او د امریکا تر نفوذ لا...
حقیقت حملۀ هوایی اخیر امریکا بالای سوریه!
در یکی از اعلامیه‌های ما به تاریخ ۱۱مارچ ۲۰۱۸م در بارۀ ملاقات پوتین، روحانی و اردوغان، بیان شده که این سه کشور در حال اجرای پلان امریکا در سوریه برای برپا نگهداشتن رژیم سیکولر، زیر اثر امریکا هستند. ب...
په یوه مسله کې له څو مجتهدو څخه تقلید
په دې اساس د هغه کس لپاره چې د امام شافعي مقلد وي، ښه نه ده چې په یوه مسله کې له امام ابوحنیفه (د ښځې لمس کول اودس نه ماتوي) څخه تقلید وکړي، په داسې حال کې چې د لمانځه نور مسایل یې د امام شافعي له مذه...
تقلید از چندین مجتهد در یک مسئله
تفصیل این مسئله در کتاب شخصیه‌ی اسلامی، باب التنقل بین المجتهدین، جلد اول صفحه 234-235، به شکل ذیل بیان شده است: «در مسئله‌ای که شخص از یک مجتهد تقلید می‌کند و بعد برایش جواز دارد که تقلید این مجتهد ر...

موضوعات جدید ...

سفر محمد بن سلمان به انگلیس، امریکا و فرانسه سفر محمد بن سلمان به انگل...
ترامپ در اقدامی اهانت آمیز تصاویری را از سلاح‌ها و مهماتی‌که قرار است، سعودی به زودی ...
با سقوط خلافت، نیروهای مسلح مسلمان به جا...
روایتِ دو دولت: کجاست دولت من؟...
خلافت نشنلېزم له منځه یووړ؛ راځئ نشنلېزم...

نشرات جدید ...

ماهنامه تغییر - شماره هشتم
ماهنامه تغییر - شماره هشت...
ماهنامه تغییر - شماره هشتم ماهنامه تغییر به مسایل داغ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به سطح جهان و منطقه پرداخته و شما هم با استفاده از آن در نشر و بخش هر چه...
ځانګړی رپوټ: په سوریه کې د ترکیې نظامي م...
گزارش ویژه: بررسی مداخله نظامی ترکیه در ...
ماهنامه تغییر - شماره هفتم...
ماهنامه تغییر - شماره پنجم و ششم...

پر بیننده ترین ها ...

د خلافت په نشت کې به د سريلانکا مسلمانان تل د بودايي تندلارو له تاوتريخوالي څخه په وېره کې وي
د خلافت په نشت کې به د سر...
د مارچ پر ۶ مه، د سريلانکا حکومت په ټول هيواد کې د بودايي تندلارو له لوري د کنډي (Ka...
روایتِ دو دولت: کجاست دولت من؟...
خلافت نشنلېزم له منځه یووړ؛ راځئ نشنلېزم...
د سعودي عربستان لخوا د اټومي وسلو هڅې د ...
سعودي مېرمنې د ريښتینې آزادۍ لپاره راشده...